jump to navigation

Polyamori inn i ordbøkene juli 13, 2008

Posted by polyamori in Lenker, Norsk, Ordbok, polyamorøs teori, polyamori, polyamory.
Tags: , , , , , ,
add a comment

Ordvakta er et sted hvor man kan melde nye ord. Polyamori er med i store engelske og amerikanske ordbøker. Og nå er tiden kommet til at det blir med i en Norsk ordbok. Jeg begynner med å sende det til Ordvakta, så får vi se hvor lang tid det tar. Dette er e-mailen jeg sender Ordvakta:

Kjære Ordvakta

Polyamori og polyamorøs er ord som får gradvis mer utbredelse i Norge

I Norge og sverige brukes polyamori.

På dansk bruker de i hovedsak den engelskspråklige  versjonen: polyamory

På tysk polyamorie og på fransk Polyamour.

Et kjærlighetsforhold hvor alle de involverte vet om hverandre og aksepterer hverandre.

Her er Merriam-Vebster

Her er Oxford dictionary

Norsk Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Polyamori

*

Polyamori er benevnelsen på et forhold med flere enn to hvor alle vet om hverandre.
Polyamorøs er betegnelsen på en som lever i et slikt forhold.

Ordet har jeg støtt på stadig ofter på internett og i samtale, befinner seg også i artikler i aviser og har vært brukt i radioprogrammer.

Andre ord som dere også kan ta en titt på:
Monoamori (Å bare ha forhold til en, i motsetning til monogam, som betyr å være gift med en)
Monoamorøs (legning: å bare kunne elske en av gangen, mer presist enn å si monogam, som betyr å være gift med en)
Kompersjon (fra engelsk: compersjon)
Monoseksualitet (sex med en)
Polyseksualitet (sex med flere)

Med vennlig hilsen P.

*

Her er Ordvaktas invitasjon:

Velkommen til Ordvakta!

Vet du om nye ord eller uttrykk? I så fall vil Ordvakta gjerne ha beskjed!

Har du registrert et nytt ord eller uttrykk i norsk, eller ny bruk eller betydning av et kjent et, ønsker Ordvakta ved ILN å registrere det i NYORDSBANKEN.

Send det inn som e-post til ord-vakta@iln.uio.no. Slik kan du være med og danne grunnlag for videre forskning i utviklingen av norsk språk, og samtidig gir du oss et bedre grunnlag for revisjon av de ordboksbasene Universitetet lager.

Det vi trenger, er opplysninger om hvor du leste eller hørte ordet eller uttrykket. Send gjerne et utsnitt av teksten, dersom du har lest den elektronisk, og bruk da helst kopieringsfunksjonen for å unngå avskrivingsfeil. Vennligst ikke send vedlegg til eposten, for det er tungvint å håndtere, kopier inn i selve e-brevet. Det viktigste er at vi får nettadressen der du fant uttrykket, slik at vi lett kan gå inn selv og hente inn de dataene vi trenger. Er det et eksempel fra papirtrykk, er det nok at vi får vite hvem som er forfatter, og hva slags tekst det er. Hvis det er et muntlig eksempel, så er det fint om vi får vite alderen og kjønnet på vedkommende som har sagt det, og litt om hva slags sammenheng ordet ble brukt i.

Nedenfor følger en oversikt over hva vi gjerne vil ha opplysninger om:

1 Ordet eller uttrykket, gjerne med opplysning om ordklasse

2 Kilde

Skriftlig kilde:
A) Kopi av tekstutsnitt med nettadresse hvis ordet eller uttrykket er funnet på en nettside; opplysning om forfatter hvis ordet er funnet i en papirkilde

B) Teksttype/medium: avis, ukeblad, roman, brosjyre, brev, bruksanvisning, faglitteratur, film/TV-tekst, annet

Muntlig kilde:
A) Uttale av ordet eller uttrykket
B) Hvem brukte ordet eller uttrykket
a) Personens alder
b) Personens kjønn
c) Geografisk tilhørighet
d) Medium: samtale, foredrag, radio, TV, film, annet

Det er ikke nødvendig at alle typer opplysninger er med. Hvis du lurer på noe, kan du sende spørsmål til Ordvaktas e-postadresse: ord-vakta@iln.uio.no.

Ordvakta finner du her:

http://www.hf.uio.no/iln/publikumstjenester/ordvakta/index.html

Er polyamori en legning eller en status? juni 1, 2007

Posted by polyamori in forhold, Kjærlighet, Ordbok, polyamorøs teori, polyamori, polyamory, seksualitet.
add a comment

En legning er noe man er. Status er det man befinner seg i.

Kan man være Polyamorøs og singel?

Hvis en heterofil ikke har en kjæreste, er hin da fortsatt heterofil?

En homofil kan gjøre et sidesprang, men er likevel homofil.

En Heterofil kan gjøre et sidesprang, men er likevel heterofil

En bifil kan velge det ene kjønnet men er likevel biseksuell

En polyamorøs kan velge å ha et monoamorøst forhold, likevel er hin poyamorøs

En monoamorøs kan befinne seg i et polyamorøst forhod,
likevel er hin en monoamorøs

Det som er riktig med en partner, kan være galt med en annen.

Polyamorøs og singel er mulig. Monoamorøs i en flerkant er mulig.

*

(Hin: 3.dje person entall, ubestemt)

Norsk Polyamorøs Ordbok x-y-z mai 8, 2007

Posted by polyamori in forhold, Kjærlighet, Ordbok, polyamorøs teori, polyamori, polyamory, relasjoner, seksualitet.
add a comment

X – Y- Z

X – Y – Z

Zee n : Slang shape of four people in a poly relationship where two are sexual and two are not yet all four live in the same house

Zett subst : fire mennesker i et polyforhold hvor to er seksuelle og to ikke er det, likevel bor alle fire i det samme huset

Norsk Polyamorøs Ordbok s – w mai 7, 2007

Posted by polyamori in forhold, Kjærlighet, kjønn, Ordbok, polyamorøs teori, polyamori, polyamory, seksualitet.
9 comments

S
Safe Sex n : ideal 100% safe sexual activity and especially sexual intercourse in which various measures (as the use of latex condoms) are taken to avoid diseases (as AIDS and other STD’s) which are transmitted by sexual contact

Safer Sex n : reality, not 100% safe, sexual activity and sexual intercourse where various measures are taken such as the use of latex condoms and barriers to avoid sexually transmaitted disease also taking into account that no such measure is 100% safe or foolproof

Safe Sex Circle n : an agreement to confine exchange of bodily fluids and barrier-free intercourse to a closed group which has previously been screened for sexually transmitted diseases; syn. Condom Commitment n

Secondary Partner n : a person of polyamorous orientation that is intimately involved in your life but usually not daily, the person provide emotional support may or may not provide economic support, there may be some sharing of resources, goal and life paths but they are few as compared to primary partners

Sekundær partner : polyamourøs person som er intimt involvert i livet ditt, men ikke daglig, personen gir følelsemessig støtte, men kan eller kan ikke tilby økonomisk støtte, det kan være en viss deling av resurser, mål og livsvei, men de er færre enn sammenlignet med primær-partnere

Secondary Relationship n : a close relationship type, by definition it is given less in terms of time, energy and priority in a person’s life than any primary relationship, includes aspects of primary relating, such as sexuality and emotional support but usually involves fewer ongoing commitments as evidenced by fewer shared values, plans or finanical/legal involvements, may include a desire for a long term future together

Secret n or adj 1 : something kept from the knowledge of others 2 : hidden, concealed 3 : covert, stealthy; also : engaged in detecting or spying 4 : mystery 5 : kept from general knowledge; secretly adv

Self-Centered adj 1 : occupied or concerned only with one’s own affairs 2 : egocentric 3 : selfish

Self-Help n : care for or betterment of oneself by one’s own efforts as through study

Self-Improvement n : improvement of one’s status, mind , abilities, etc. by one’s efforts

Separation n 1 : the act or process of separating : the state of being separated 2 : a point, line, means, or area of division 3 : a formal separating of a married couple by agreement but without divorce

Serial Monogamy : a succession of monogamous partners over time, overlapping sexuality only in the transition from the current monogamous partner to next

Serie monogam: en rekke av monogame partnere over tid, overlappende seksualitet bare i overgangen fra den nåværende monogame partneren til den neste. (strengt tatt bør monoamorøs brukes så sant det ikke er snakk om ekteskap)

Sex n 1 : either of the two major forms that occur in many living things and are designated male or female according to their role in reproduction; also : the qualities by which these sexes are differentiated and which directly or indirectly function in reproduction involving two parents 2 : sexual activity or behavior; also : sexual intercourse; sexed adj; sexless adj

Sex Negative adj :a person with the belief that sexuality in general dirty or distasteful to including their own sexuality

Sex Negativ adj : en person som mener at seksualitet generelt er noe skittent eller smakløst inkudert deres egen sexualitet.

Sex Positive adj : a person who is comfortable with own sexuality and sexuality in general

Sexpositiv adj : en person som er komfortabel med sin egen seksualitet og med seksualitet generelt.

Sexual adj : of, relating to, or involving sex or the sexes; sexuality n; sexually adv

Simplicity n 1 : lack of complication : clearness 2 : candor, artlessness 3 : plainness in manners or way of life 4 : silliness, folly

Silence n or vb 1 : the state of being silent 2 : stillness 3 : secrecy silenced; silencing 1 : to reduce to silence : still 2 : to cause to cease hostile firing or criticism

Skeezer n : a male, closely related to the Old Greaser [See Old Greaser]. His open relationship policy generally means he just likes to have intercourse with anything that moves.

Skill n 1 : ability to use one’s knowledge effectively in doing something 2 : developed or acquired ability syn art, craft, cunning, dexterity, expertise, know-how; skilled adj

Social adj 1 : a social gathering 2 : marked by pleasant companionship with one’s friends 3 : naturally living and breeding in organized communities 4 : of or relating to human society 5 : of, relating to, or based on rank in a particular society; also : of or relating to fashionable society; socially adv

Society n, pl -ties 1 : companionship 2 : a voluntary association of persons for common ends 3 : a part of a community bound together by common interests and standards; esp : the group or set of fashionable people

Solitude n 1 : the state of being alone : seclusion 2 : a lonely place

Spice n : Plural of spouse

Spirit n 1 : a life-giving force; also : the animating principle : soul 2 cap : specter, ghost 3 : person 4 : disposition, mood 5: vivacity, ardor 6 : essential or real meaning : intent 7 : distilled alcoholic liquor 8 : loyalty 9 : to carry off secretly or mysteriously : spiritless adj

Spiritual n or adj 1 : of, relating to, consisting of, affecting the spirit : incorporeal 2: of or relating to sacred matter 3 : a religious song orginating among African Americans of the southern U.S. : spirituality n; spiritualize vb; spiritually adv

Sport Sex : see swinging

Spouse n : a persons husband or wife

Ektemake: en persons kone eller ektemann

Stable adj 1 : firmly established; also : mentally and emotionally healthy 2 : steady in purpose : constant 3 : durable, enduring 4 : resistant to chemical or physical change syn lasting, permanent, perpetual, perdurable; stability n; stabler adj; stablest adj

Stage n or vb 1 : a raised platform on which an orator may speak or a play may be presented 2 : the acting profession : theater 3 : the scene of a notable action or event 4 : a station or resting place on a traveled road 5 : a degree of advance in an undertaking, process, or development staged; staging : to produce or perform on or as if on a stage; stageable adj

Standard n or adj 1 : a figure adopted as an emblem by a people 2 : the personal flag of a ruler; also : flag 3 : something set up as a rule for measuring or as a model to be followed 4 : an upright support

Start n or vb 1 : a sudden involuntary motion : leap 2 : a spasmodic and brief effort or action 3 : beginning; also : the place of beginning 4 : to give an involuntary twitch or jerk (as from surprise) 5 : begin, commence 6 : to set going 7 : to enter or cause to enter a game or contest; also : to be in the starting lineup; starter n

Submit vb submitted; submitting 1 : to commit to the discretion or decision of another or of others 2 : yield, surrender 3 : to put forward as an opinion; submission n; submissive adj

Over adj, adv or prep 1 : upper, higher 2 : remaining 3 : ended 4 : across a barrier or intervening space 5 : across the brim 6 : so as to bring the underside up 7 : out of a vertical position 8 : beyond some quantity, limit, or norm 9 : above 10 : at an end 11 : through; also : thoroughly 12 : again 13 : above in position, authority, or scope 14 : more than 15 : on, upon 16 : along the length of 17 : through the medium of : on 18 : all through 19 : on or to the other side or beyond 20 : during 21 : on account of

Stepbrother n : the son of one’s stepparent by a former marriage

Stebror : sønnen av ens steforelder ved et tidligere ekteskap

Stepchild n : a child of one’s husband or wife by a former marriage

Stepdaughter n : a daughter of one’s wife or husband by a former marriage

Stepfather n : the husband of one’s mother by a subsequent marriage

Stepmother n : the wife of one’s father by a subsequent marriage

Stepparent n : one’s stepfather or stepmother

Stepsister n : the daughter of one’s stepparent by a former marriage

Stesøster : datteren av ens steforelder fra et tidligere samliv, ekteskap

Stepson n : a son of one’s wife or husband by a former marriage

Stesønn : sønn av ens kone eller ektemann fra et tidligere samliv, ekteskap

Story n, pl stories 1 : narrative, account 2 : report, statement 3 : anecdote 4 : short story 5 : lie, falsehood 6 : a news article or broadcast syn untruth, tale, canard

Stranger n 1 : foreigner 2 : intruder 3 : a person with whom one is unacquainted

Fremmed: 1 : utlending 2 : innbryter 3: person som man ikke kjenner ennå

Stress n or vb 1 : pressure, strain; esp : a force that tends to distort a body 2 : a factor that induces bodily or mental tension; also : a state induced by such a stress 3 : to put pressure or strain on 4 : emphasis 5 : relative prominence of sound 6 : accent; also : any syllable carrying the accent 7 : to put emphasis on : accent; stressful adj

Support n or vb 1 : the act of supporting : the state of being supported 2 : one that supports : prop, base 2 : bear, tolerate 3 : to take sides with : back, assist 4 : to provide with food, clothing, and shelter 5 : to hold up or serve as a foundation for syn uphold, advocate, champion; supportable adj; supporter n

Swap n or vb swapper; swapped; swapping : trade, exchange

Swing n,vb or adj 1 : the act of swinging 2 : a swinging blow, movement, or rhythm 3 : the distance through which something swings : fluctuation 4 : progression of an activity or process 5 : that may swing often decisively either way (as on an issue)

Swing Club n 1 : a meeting place where recreational sexual activity take place 2 : an organization that support, encourage and promotes recreational sexual activities

Swinger n : a person who is sophisticated, ultra-fashionable, active , uninhibited in the pursuit of pleasure or sex

Swinging vb : Recreational sexual activity, also called «sport sex» where partner’s or participant’s agree to have casual sex with each other’s. There is usually no emotional involvement. A form of monogamy in which usually two partners agree to have casual sex with other couples or singles

Swinging (verb) : seksuell aktivitet hvor partnere eller deltagere er enige i å ha uforpliktende sex med hverandre og hverandres. Det er vanligvis ikke noe emosjonel innvolvering. En form av momogami hvor to partnere er enie i å ha uforpliktende sex med andre par eller enslige.

Sympathy n or pl -thies 1 : a relationship between persons or things wherein whatever affects one similarly affects the other 2 : harmony of interests and aims 3 : favor, support 4 : the capacity for entering into and sharing the feelings or interests of another; also : compassion, pity 5 : an expression of sorrow for another’s loss, grief, or misfortune sympathetic adj; sympathetically adv

Synergy n 1 : the state of a system in which the whole is greater than the sum of its parts 2 : similar harmony as expressed musically 3 : interaction of discrete agencies (as industrial firms), agents (as drugs), or conditions such that the total effect is greater than the sum of the individual effects synergist n; synergistic adj; synergistically adv synergism n

System n 1 : a group of units so combined as to form a whole and to operate in unison 2 : the body as a functioning whole; also : a group of bodily organs (as the nervous system) that together carry on some vital function 3 : a definite scheme or method of procedure or classification 4 : regular method or order; systematic also systematical adj; systematically adv

Tact n : a keen sense of what to do or say to keep good relations with others; tactful adj tactfully adv tactless adj tactlessly adv

Talk n or vb 1 : to express in speech : utter words : speak 2 : discuss 3 : to influence or cause by talking 4 : to use (a language) for communicating 5 : converse 6 : to reveal confidential information; also : gossip 7 : to give a talk : lecture; talker n; talk back : to answer impertinently 8 : the act of talking 9 : a way of speaking 10 : a formal discussion 11 : report, rumor 12 : the topic of comment or gossip 13 : an informal address or lecture

Trantra n : 1 Hindu or Buddhist scriptures dealing with techiques and rituals including meditative and sexual prictices 2 : touch 3 : Yoga spiritual discipline 4 : sensation 5 : feel

Tertiary n or adj 1 : of third rank, importance, or value 2 cap : of, relating to, or being the earlier period of the Cenozoic era 3 : occurring in or being the third stage

Tertiær (subst eller adj) 1 : av tredje grad, viktighet eller verdi 2 : av, i forhold til å være den tidligere periode av den Cenozoic æra 3 : handler i eller er det tredje trinn

Tertiary Partner n : a person of polyamorous orientation that is intimately involved in your life erratically, the person provides limited emotional support, usually does not provide economic support, sharing of resources, goal and life paths

Tertiary Relationship : a relationship which may include emotional support or sexuality on a one-time or highly erratic schedule, attention or energy is given in bursts but the relationship is not a consistent part of a persons life

Tertiært forhold : et forhold som kan inkludere følelsesmessig støtte eller sexualitet på et engangs eller mer tilfeldig plan, oppmerksomhet og energi gis i skippertak/avgrensede perioder, men forholdet er ikke en viktig del av en persons dagligliv

Therapy n, pl -pies : treatment of bodily, mental, or behavioral disorders therapist n

Time n or vb 1 : a period during which an action, process, or condition exists or continues 2 : leisure 3 : a point or period when something occurs : occasion 4 : a set or customary moment or hour for something to occur 5 : age, era 6 : state of affairs : conditions 7 : a rate of speed : tempo 8 : a moment, hour, day, or year as indicated by a clock or calendar 9 : a system of reckoning time 10 : one of a series of recurring instances; also, pl : added or accumulated quantities or examples 11 : a person’s experience during a particular period 12 : the hours or days of one’s work; also : an hourly pay rate 13 : time-out : timed; timing 1 : to arrange or set the time of : schedule 2 : to set the tempo or duration of 3 : to cause to keep time with 4 : to determine or record the time, duration, or rate of timer n

Together adj or adv 1 : in or into one place or group 2 : in or into contact or association 3 : at one time : simultaneously 4 : in succession 5 : in or into harmony or coherence 6 : as a group : jointly togetherness n 7 : composed in mind or manner

Touch n or vb 1 : a light stroke or tap 2 : the act or fact of touching or being touched 3 : the sense by which pressure or traction on the skin or mucous membrane is perceived; also : a particular sensation conveyed by this sense 4 : mental or moral sensitiveness : tact 5 : a small quantity : hint 6 : a manner of striking or touching esp. the keys of a keyboard instrument 7 : an improving detail 8 : distinctive manner or skill 9 : the state of being in contact syn suggestion, suspicion, tincture, tinge 10 : to bring a bodily part (as the hand) into contact with so as to feel 11 : to be or cause to be in contact 12 : to strike or push lightly esp. with the hand or foot 13 : disturb, harm 14 : to make use of 15 : to induce to give or lend 16 : to get to : reach 17 : to refer to in passing : mention 18 : to affect the interest of : concern 19 : to leave a mark on; also : blemish 20 : to move to sympathetic feeling 21 : to come close : verge 22 : to have a bearing : relate 23 : to make a usu. brief or incidental stop in port syn affect, influence, impress, strike, sway

Tolerance n 1 : the act or practice of tolerating; esp : sympathy or indulgence for beliefs or practices differing from one’s own 2 : the allowable deviation from a standard (as of size) 3 : the body’s ability to become less responsive over time to something tolerant adj tolerantly adv

Traditional Monogamy n : only one partner who is a lifelong mate; primary intimacy and sexual fidelity only with this partner : also see monogamy

Triad n 1: any three person lovestyle. 2: three people involved in some way; most often used in a committed sense; in some cases involving ceremonies of commitment 3 : a union or group of three usu. closely related persons or things

Triade (subst) 1 : alle kjærlighetsforhold som inkluderer tre 2: tre mennesker involvert i hverandre; mest ofte brukt i en committed sense; i noen tilfeller med seremonier og committment 3 : en union eller gruppe av tre som oftest nært knyttede personer eller ting

Transgender n : a person who believes they were assigned the wrong gender and desires to undergo sexual reassignment surgery to correct their gender; transgenderism n

Transsexual n : a person who predisposed to identify with the opposite sex and desires to undergo surgery and hormone injections to change their sex; transsexualism n; transsexuality n

Transvestite n : a person and esp. a male who adopts the dress and often the behavior of the opposite sex; transvestite adj; transvestism n

Trait n 1 : a distinguishing quality (as of personality) : peculiarity 2 : an inherited charactersitic

Triangle n 1: (or equilateral triangle) relationship where three people are each involved with both of the others, sometimes also called a triad 2 : a plane figure that has three sides and three angles : a polygon having three sides 3 : something shaped like a triangle; triangular adj; triangularly adv

Trekant (eller likesidet trekant) et forhold hvor tre mennesker er hver involvert med begge av de andre, noen ganger også kalt en triade: 2 en plann figur som har tre kanter og tre sider: en polygon som har tre sider 3: noe som er formet som en trekant, f.eks en triangel, musikkinstrument.

Trigger n or vb 1 : a conditioned or movable device that activates a response 2 : to initiate, actuate, or set off as if by a trigger trigger adj triggered adj

Trisexual n : a sexual orientation of a person who prefers to have sex with two or more partners simultaneously

Triseksuell (verb) en seksuell orientering av en person som foretrekker å ha sex med to eller tre partnere samtidig. Tror vi kan konkludere med at dette er en liten fleip. Utrykket er hvertfall ikke i bruk.

Trust n or vb 1 : to place confidence : depend 2 : to be confident : hope 3 : entrust 4 : to permit to stay or go or to do something without fear or misgiving 5 : to rely on or on the truth of : believe 6 : to extend credit to 7 : assured reliance on the character, strength, or truth of someone or something 8 : a basis of reliance, faith, or hope 9 : confident hope 10 : financial credit 11 : a property interest held by one person for the benefit of another 12 : a combination of firms formed by a legal agreement; esp : one that reduces competition 13 : something entrusted to one to be cared for in the interest of another 14 : care, custody syn confidence, dependence, faith, reliance

Uncertainty n 1 : lack of certainty : doubt 2 : something that is uncertain syn concern, doubt, dubiety, incertitude, skepticism, suspicion

Unfaithful adj 1 : not observant of vows, allegiance, or duty : disloyal 2 : inaccurate, untrustworthy unfaithfully adv unfaithfulness n

Utro adj 1 : en som ikke holder løfter, eller utfører sine plikter: ulojal 2: unøyaktig, svikefull

Value n or vb 1 : something (as a principle or ideal) intrinsically valuable or desirable 2 : to consider or rate highly : prize, esteem 3 : to rate in usefulness, importance, or general worth 4 : a fair return or equivalent in money, goods, or services for something exchanged 5 : to estimate the monetary worth of : appraise 6 : the monetary worth of a thing; also : relative worth, utility, or importance 7 : an assigned or computed numerical quantity 8 : relative lightness or darkness of a color : luminosity 9 : the relative length of a tone or note valueless adj; valued vb; valuing vb; valuer n

Vee n : three people, where the structure puts one person at the bottom, or hinge» of the vee, also called the pivot point; in a vee, the arm partners are not as commonly close to each other as each is to the pivot

Ve subst : tre mennesker, hvor strukturen plasserer en person på bunnen, eller «hengselet» på veen, også kalt «vippepunktet»; i en ve, er ikke «armpartnerene» så nær som hver av dem er til vippepunktet.

Vow n or vb 1 : a solemn promise or statement; esp : one by which a person is bound to an act, service, or condition 2 : to make a vow or as a vow 3 : to bind or commit by a vow : vower n

Vulnerable adj 1 : capable of being wounded : susceptible to wounds 2 : open to attack 3 : liable to increased penalties in contract bridge; vulnerability n vulnerably adv

Warmth n 1 : the quality or state of being warm 2 : zeal, ardor, fervor

Wedding n 1 : a marriage ceremony usu. with accompanying festivities : nuptials 2 : a joining in close association 3 : a wedding anniversary or its celebration

Wedlock n : the state of being married : marriage, matrimony

Wife n, pl wives 1 : woman 2 : a woman acting in a specified capacity used in combination 3 : a female partner in a marriage wifehood n wifeless adj wifely adj

Kone, flertall koner 1: kvinne 2: en kvinnelig partner i et ekteskap, gift kvinne, hustru ha k- og barn / mann og k- / kona på garden eldre kvinne en gammel k- / kloke k-r, se klok i sms: yrkeskvinne vaskek-, torgk, koneløs, koneklar

Word n or vb 1 : something that is said; esp : a brief remark 2 : a speech sound or series of speech sounds that communicates a meaning; also : a graphic representation of such a sound or series of sounds 3 : order, command 4 : news, information 5 : promise 6 pl : quarrel, dispute 7 : a verbal signal : password word less adj 8 : to express in words : phrase

Woman n 1 : an adult female person 2 : womankind 3 : feminine nature : womanliness 4 : a female servant or attendant women pl : wom en folks n pl

Norsk polymorøs ordbok P – R mai 6, 2007

Posted by polyamori in forhold, Kjærlighet, kjønn, Ordbok, polyamorøs teori, polyamori, polyamory, seksualitet.
3 comments

P
Parent n 1 : one that begets or brings forth offspring : father, mother 2 : one who brings up and cares for another 3 : source, origin; parentage n; parental adj; parenthood n

Partner n 1 : short for life partner(s) gender-free, heterosexual assumption free term for someone with whom one is romantically involved with 2: spouse or SPICE 3: associate(s), colleague(s) 4: two or more persons who dance together 5 : one who plays on the same team with another 6: one of two or more persons contractually associated as joint principals in a venture; partnership n

Passion n 1 : strong feeling; also, pl : the emotions as distinguished from reason 3 : rage, anger 4 : love; also : an object of affection or enthusiasm 5 : sexual desire; passionate adj; passionately adv; passionless adj

Pattern n or vb 1 : to form according to a pattern 2 : an ideal model 3 : something used as a model for making things 4 : sample 5 : an artistic design 6 : configuration

P-cok n 1 : poly come-on king 2 : someone who is known to bestow numerous and usually clueless come ons on people, usually without provocation

Peace n 1 : a state of calm and quiet; esp : public security under law 2 : freedom from disturbing thoughts or emotions 3 : a state of concord (as between persons or governments); also : an agreement to end hostilities; peaceable adj ; peaceably adv; peaceful adj; peacefully adv

Personal n or adj 1 : of, relating to, or affecting a person : private 2 : done in person 3 : relating to the person or body 4 : relating to an individual esp. in an offensive way 5 : of or relating to temporary or movable property as distinguished from real estate 6 : denoting grammatical person 7 : a short newspaper paragraph relating to a person or group or to personal matters 8 : a short personal or private communication in the classified ads section of a newspaper

Perspective n 1 : the science of painting and drawing so that objects represented have apparent depth and distance 2 : the aspect in which a subject or its parts are mentally viewed; esp : a view of things (as objects or events) in their true relationship or relative importance

Plan n or vb 1 : a drawing or diagram showing the parts or details of something 2 : a method for accomplishing an objective; also : goal, aim; planned; planning 1 : to form a plan of 2 : intend; planner n

Play n or vb 1 : recreational activity 2 : to engage in recreation 3 : frolic 4 : the spontaneous activity of children 5 : jest 6 : to handle or behave lightly or absentmindedly 7 : to behave in a specified 8 : cooperate 9 : to deal with 10 : emphasize 11 : to perform for amusement 12 : to make a pun 13 : to take advantage 14 : to act in a dramatic medium 15 : to act in the character of 16 : wreak 17 : to contend with in a game 18 : to fill (a certain position) on a team 19 : to make wagers on 20 : wield, ply 21 : to keep in action 22 : an effort to arouse liking 23 : a stage representation of a drama 24 : a dramatic composition playful adj; playfully adv; playfulness n; player n; in play : in condition or position to be played

Plural Marriage n : a name often applied to Mormon-style polygyny, all the wives may live together or each may have her own home

Poly n or adj 1 : many or several 2 : Short for Polyamorous 3: The relationship orientation of people who love and want to be intimate with more than one person at a time 4: A relationship that is non-monogamous relationship 5: A person that is either in or at least interested in a multipartnered relationship and family

Polyactivist n : a person interested in taking action intended to counteract the political, social and religious enforcement of monogamy; Polyactivists help promote greater awareness of Polyamory as a legitimate relationship choice; polyactivism n

Polyamorous n 1 : practicing polyamory 2 : of or characterized by polyamory

Polyamorøst (subst) 1 : et som utøver polyamory 2: av eller karakterisert av polyamori

Polyamory n : is the nonpossessive, honest, responsible and ethical philosophy and practice of loving multiple people simultaneously. Polyamory emphasizes consciously choosing how many partners one wishes to be involved with rather than accepting social norms which dictate loving only one person at a time. Polyamory is an umbrella term which integrates traditional multipartner relationship terms with more evolved egalitarian terms. Polyamory embraces sexual equality and all sexual orientations towards an expanded circle of spousal intimacy and love. Polyamory is from the root words Poly meaning many and Amour meaning love hence «many loves» or Polyamory

Polyandrous n 1 : practicing polyandry 2 : of, engaging in or characterized by polyandry

Polyandry 1 : the state or practice of having two or more husbands at the same time 2 : the mating of one female animal with more that one male; polyandric adj; polyandrist n

Polyandri 1: tilstanden eller utøvelsen av å ha to eller flere ektemenn samtidig 2 : parringen av et kvinnelig dyr med mer enn en mannlig; polyandrisk adj; polyandrist 3 : i Mahabaharata, indisk epos er Draupadi gift med fem bødre.

PolyChildhood n 1 : the state of being a child in a multiple partnered relationship 2 : from infancy to puberty 3 : an early stage or development within a multiple partnered relationship

PolyChild n -ren pl 1 : a girl or boy in the period before puberty from a polyamrous marriage or relationship 2 : an infant; baby of polyamorous union

Polyerocist n : a person who practices or prefers sex with multiple partners

Polyerotiker : en person som utfører eller foretrekker sex med flere partnere

Polyeros n : a lifestyle or relationship in which sexual partners agree that they may take additional sexual partners

PolyFamily n 1 : all the people living in or sharing life experences in the same home or household 2 : a social unit consisting of multiple adult models 3 : when polychildren are present the term includes others adults, besides blood or birth parents, who are responsibly involved with the polychild or polychildren, most adult take an active role in polychild rearing 4 : a group of people related by common commune, tribe, clan, lineage, ancestry, relatives, commitment or marriage 5 : a sharing of living expenses and property

PolyFriend n 1 : a person whom one knows well and is fond of polyamorous people 2 : intimate associate or close acquaintance of a person of an polyamorous orientation

Polyfriendly n 1 : an ally of people of a polyamorous orientation 2 : amicable 3 : supporting, helping or favorable 4 : showing friendly feelings polyamorous people or unions 5 : ready to be a friends to polyamorous people or unions

Polyfi Fundamentalist n : Closely related to the One True Way Polyamorist [See One True Way Polyamorist], differing only in the fact that they believe polyfidelity is paramount to all of the other Poly-style relationships. Will politely tell you how immoral you are if you are not Polyfidelitous. Though, some will vehemently call you a swinger or wannabe if you argue with them.

Polyfidelitous adj 1 : practicing polyfidelity 2 : of, engaging in or characterized by polyfidelity

Flertrofasthet adj : en trofasthet mot flere, ikke begrenset til en person 2:

Polyfidelity n : a group in which all partners are primary to all other partners and sexual fidelity is to the group; shared intent of a lifelong run together. More primary partners can be added with everyone’s consent. The term was coined by the Kerista commune

Polyfidelity, fler-trofasthet, en gruppe hvor alle partnere er primære til alle andre partnere og seksuell trofasthet er til gruppen; delt intensjon om å holde sammen et livsløp. Flere primærpartnere kan legges til med alles aksept. Utrykket kom opprinnelig fra Kerista bofelleskapet.

Polygamous adj 1 : practicing polygamy 2 : of, engaging in or characterized by polygamy

Polygamy n : the practice of having more than one wife or husband at one time; polygamist n; polygamous adj

Polygami betyr å være gift med flere.

Polygynous adj 1 : practicing polygyny 2 : of, engaging in or characterized by polygyny

Polygyny n 1 : the state or practice of having two or more wives at the same time 2 : the mating of a male animal with more than one female

Polygyni, når en mann er gift med flere kvinner, 2 : når et mannlig dyr parrer seg med mer enn et kvinnelig

PolyLove n 1 : strong affection or attraction to more than one person 2 : the strong belief that human beings are capable of having love and affection for more than one person at a time 3 : warm attachment and joyful feeling in presence of your beloveds 4 : attraction based on sexual desire multiple partners 5 : intimate fantasies and dreams about multiple partners 6 : beloved people 7 : unselfish loyalty, benevolence and concern for others 8 : to feel a passion, devotion, or tenderness for multiple partners or loveones 9 : to take pleasure in being with many

PolyLover n : a person of polyamorous orientation with whom you have an intimate relationship

PolyMarriage n 1 : the state of being committed in multiple partnered relationship 2 : a multiple partnered relationship where commitment ritual was performed 3 : any close or intimate multi partnered union of duration

PolyPartner n : a person of polyamorous orientation that you are intimately involved

PolyRelationship n : a multiple partnered polyamorous relationship

Poly Mantra n or v: communicate, communicate, communicate and then communicate some more

Poly mantra : kommunikasjon, kommunikasjon, kommunikasjon og så enda litt … kommunikasjon!

Positive n or adj 1 : expressed definitely 2 : confident, certain 3 : the positive degree or a posive form in a language 4 : of, relating to, or constituting the degree of grammatical comparison that denotes no increase in quality, quantity, or relation 5 : not fictitious : real 6 : active and effective in function 7 : numerically greater than zero 8 : affirmative; positively adv; positiveness n

Power n or vb 1 : the ability to act or produce an effect 2 : a position of ascendancy over others 3 : authority 4 : one that has control or authority 5 : physical might 6 : mental or moral 7 : force or energy used to do work 8 : the time rate at which work is done or energy transferred 9 : magnification 10 : to supply with power and esp. motive power; powerful adj; powerfully adv; powerless adj

Primary adj 1: first in order of time or development 2 : preparatory 3: of first rank or importance 4 : fundamental 5 : not derived from or dependent on something else

Primary Partner n : a person of polyamorous orientation that is intimately involved in your life on day to day basis, the person provide emotional and economic support, there is mutual sharing of resources, goal and life paths

Primary Relationship n 1 : the closest relationship type, the person(s) given the most time, energy and priority in a person’s life; includes high level of intimacy, attraction and commitment as demonstrated by marriage-level bonding (such as shared life paths, goals, parenting, economics, housing, important values, ongoing emotional support, etc.), typically includes a desire for a shared lifelong future together

Principle n 1 : a general or fundamental law, doctrine, or assumption 2 : a rule or code of conduct; also : devotion to such a code 3 : the laws or facts of nature underlying the working of an artificial device 4 : a primary source : origin; also : an underlying faculty or endowment 5 : the active part

Problem n 1 : a question raised for consideration or solution 2 : an intricate unsettled question 3 : a source of perplexity or vexation; problem adj

Process n or vb, pl processes 1 : progress, advance 2 : something going on : proceeding 3 : a natural phenomenon marked by gradual changes that lead toward a particular result 4 : a series of actions or operations directed toward a particular result 5 : legal action 6 : a mandate issued by a court; esp : summons 7 : a projecting part of an organism or organic structure 10 : to subject to a special process

Protest n or vb 1 : the act of protesting; esp : an organized public demonstration of disapproval 2 : a complaint or objection against an idea, an act, or a course of action 4 : to assert positively : make solemn declaration of 5 : to object strongly 6 : make a protest against protestation; n protester or protestor n

Psychology n, pl -gies 1 : the science of mind and behavior 2 : the mental and behavioral characteristics of an individual or group; psychological adj; psychologically adv; psychologist n

Purpose n 1 : an object or result aimed at : intention 2 : resolution, determination; purposeful adj; purposefully adv; purposeless adj; purposely adv purposed; purposing : to propose as an aim to oneself

Quad n : a multiple partnered relationship with four members

Kvad (subst) : et flerpartner forhold som inkluderer 4 medlemmer

Queen n 1 : slang for drag queen 2 : an effeminate person

Queer n or adj 1: A homosexual or lesbian person 2 : Unconventional, uncommon, unusual, unique, unorthodox, uncustomary, unwanted, rare, atypical, original, singular, exceptional, individual, unexampled, unparalleled, unprecedented, unfamiliar, uncomfortable; odd, curious, peculiar, offbeat, cranky; incongruous, anomalous, irregular, abnormal, deviate, deviant 3 : Infers funny

Queer Friendly n 1 : an ally of people of a homosexual orientation 2 : amicable 3 : supporting, helping or favorable 4 : showing friendly feelings toward homosexual people or unions 5 : ready to be a friend to homosexual people or unions

Question n or vb 1 : an interrogative expression : query 2 : to ask questions 3 : a subject for debate; also : a proposition to be voted on 4 : doubt, dispute 5 : to subject to analysis : examine syn interrogate, quiz, query 6 : inquiry; questioner n

Rebuild vb 1 : repair, reconstruct; also : remodel 2 : to build again; rebuilding vb; rebuilt vb

Reflect vb 1 : to bend or cast back (as light, heat, or sound) 2 : to give back a likeness or image of as a mirror does 3 : to bring as a result 4 : to cast reproach or blame 5 : ponder, meditate; reflection n; reflective adj; reflectivity n

Refuse n or vb refused; refusing 1 : to decline to accept : reject 2 : to decline to do, give, or grant 3 : rejected or worthless matter : rubbish, trash : deny refusal n

Relationship n : the state of being related or interrelated

Forhold : tilstanden å ha eller å være i et forhold

Relationship Orientation n 1: the perference for sexual relationships or lovestyles which are monogamous, nonmonogamous, intimate network, Polyfidelitous, etc. 2: the design or structure of a sexualove relationship. Like the term lifestyle, it implies a conscious choice syn. Lovestyle

Remarriage n : the state of being or getting married again

Renewal n 1 : the act of renewing : the state of being renewed 2 : something renewed

Rescue vb rescued; rescuing : to free from danger, harm, or confinement; rescue n; rescuer n

Resent vb : to feel or exhibit annoyance or indignation at; resentful adj; resentfully adv; resentment n

Resignation n 1 : an act or instance of resigning; also : a formal notification of such an act 2 : the quality or state of being resigned

Resolution n 1 : the act or process of resolving 2 : the action of solving; also : solution 3 : the quality of being resolute : firmness, determination 4 : a formal statement expressing the opinion, will, or intent of a body of persons

Respect n or vb 1 : to consider deserving of high regard : esteem 2 : to refrain from interfering 3 : relation to something usu. specified : regard 4 : high or special regard : esteem 5 pl : an expression of respect or deference 6 : detail, particular; respectful adj; respectfully adv; respectfulness n

Responsibility n, pl -ties 1 : the quality or state of being responsible 2 : something for which one is responsible

Ritual n or adj 1 : the established form esp. for a religious ceremony 2 : a system of rites 3 : a ceremonial act or action 4 : a customarily repeated act or series of acts; ritualism n; ritualistic adj; ritualistically adv; ritually adv

Role n 1 : an assigned or assumed character; also : a part played (as by an actor) 2 : function

Rolle (subst) 1 : en gitt eller antatt karakter, og så en rolle spilt (som av en skuespiller) 2 : funksjon

Romance n, vb or adj 1 : to exaggerate or invent detail or incident 2 : to have romantic fancies 3 : to carry on a romantic episode with 4 : a medieval tale of knightly adventure 5 : a prose narrative dealing with heroic or mysterious events set in a remote time or place 6 : a love story 7 : of or relating to any of several languages developed from Latin 8 : a romantic attachment or episode between lovers romancer n; romanced vb; romancing vb

Romantic n or adj : a romantic person; esp : a romantic writer, composer, or artist 2 : imaginary 3 : visionary 4 : having an imaginative or emotional appeal 5 : of, relating to, or having the characteristics of romanticism romantically adv

Norsk polyamorøs ordbok G – O mai 5, 2007

Posted by polyamori in forhold, Glimt fra livet, Kjærlighet, kjønn, Ordbok, polyamorøs teori, polyamori, polyamory.
10 comments

G
Gay n : A person that is attracted sexually and emotionally to a person of the same sex, syn. homosexual, lesbian

Generous adj 1 : free in giving or sharing 2 : high-minded, noble 3 : abundant, ample, copious syn. liberal, bountiful, munificent, openhanded; generosity n; generously adv; generousness n

Gentle vb or adj gentler; gentlest 1 : belonging to a family of high social station 2 : of, relating to, or characteristic of a gentleman 3 : kind, amiable 4 : tractable, docile 5 : not harsh, stern, or violent 6 : soft, delicate 7 : moderate; gentleness n; gently adv; gentled; gentling 1 : to make or become mild, docile, soft, or moderate 2 : mollify, placate

Grandfather n 1: a person became your lover before you entered your current primary relationship

Gratitude n : thankfulness

Grex n : a synergistic group of highly interdependent individuals whose functioning is enhanced by their association

Group Marriage n : a marriage involving more than two people

Gruppe ekteskap : ekteskap som inneholder mer enn to mennesker.

Group Partner n : a person of group marriage or relationship

Gruppe partner : en person i et gruppe ekteskap eller forhold

Group Relationship n : a committed, loving relationship involving multiple partners

Gruppe forhold : en dedikert, romantisk kjærlighetsforhold som inkluderer flere partnere.

Guidance n 1 : the act or process of guiding 2 : advice, direction

Habit n 1 : dress, garb 2 : bearing, conduct 3 : physique 4 : mental makeup 5 : a usual manner of behavior : custom 6 : a behavior pattern acquired by frequent repetition 7 : addiction 8 : mode of growth or occurrence

Happiness n 1 : a state of well-being and contentment; also : a pleasurable satisfaction 2 : aptness

Hardship n 1 : suffering, privation 2 : something that causes suffering or privation

Harmony n, pl -nies 1 : musical agreement of sounds; esp : the combination of tones into chords and progressions of chords 2 : a pleasing arrangement of parts; also : accord 3 : internal calm

Health n 1 : sound physical or mental condition; also : overall condition of the body 2 : well-being 3 : a toast to someone’s health or prosperity

Healthy adj healthier; -est 1 : enjoying or typical of good health : well 2 : evincing or conducive to health 3 : prosperous; also : considerable; healthily adv; healthiness n

Heart n 1 : a hollow muscular organ that by rhythmic contraction keeps up the circulation of the blood in the body; also : something resembling a heart in shape 2 : any of a suit of playing cards marked with a red figure of a heart; also, pl : a card game in which the object is to avoid taking tricks containing hearts 3 : the whole personality; also : the emotional or moral as distinguished from the intellectual nature 4 : courage 5 : one’s innermost being 6 : center; also : the essential part hearted adj; by heart : by rote or from memory

Hermaphrodite n : a person or animal with the sexual organs of both the male and the female also see Intersexual n

Hermafroditt : en person eller et dyr med både mannlige og kvinnelige kjønnsorganer, se også interseksuell.

Hinge n or adj: Refers to Vee’s, or similar dynamics in a more complex relationship, the «person in the middle», more bonded to each end than they are to each other, is sometimes called the hinge. Without the hinge, the others people often go their separate ways.

Hippie Hefner n : a male that is a charming mid-life hippie who attempts to create [though may already have done so] a flock of buxom women

Home n or vb 1 : a person’s residence; also : house 2 : the social unit formed by a family living together 3 : a congenial environment; also : habitat 4 : a place of origin 5 : the objective in various games 6 : to go or return home 7 : to proceed to or toward a source of radiated energy used as a guide homed; homing

Homo n : Slang for homosexual or lesbian person

Homosexual adj : of, relating to, or marked by sexual interest in the same sex as oneself; also : of, relating to, or involving sexual intercourse between members of the same sex; homosexual n; homosexuality n

Humankind n : nonsexest term for humanity

Hot Bi Babe [HBB] n : mythical creature [female] that some couples search for as for the Holy Grail.

Hot Bi babe [HBB] : mytiske vesen [kvinnelig] som noen par søker etter som om det var den hellige gral.

Humor n or vb 1 : temperament 2 : mood 3 : whim 4 : a quality that appeals to a sense of the ludicrous or incongruous; also : a keen perception of the ludicrous or incongruous 5 : comical or amusing entertainment 6 : to comply with the wishes or mood of; humorist n; humorless; adj; humorlessly adv; humorlessness n; humorous adj; humorously adv; humorousness n

Husband n : a male partner in a marriage or committed relationship

Ektemann : en mannlig partner i et ekteskap eller forpliktende forhold

In search of Hot Bi Babe [ISO HBB] n : a couple that is only looking for the elusive HBB. Won’t talk to anyone else. Not interested in anything else.

Inclusive Relationship n : a relationship in which all partners agree to include more lovers into their relationship

Inklusive forhold (subst) : et forhold hvor alle partnere er enige i å inkludere flere elsker inn i sitt forhold

Infatuate vb -ated; -ating : to inspire with a foolish or extravagant love or admiration; infatuation n

Infidelity n, pl -ties 1 : unfaithfulness, disloyalty 2 : marital or realationship unfaithfulness or an instance of it

Information n 1 : the communication or reception of knowledge or intelligence 2 : knowledge obtained from investigation, study, or instruction : facts, data; informational adj

Initiative n 1 : an introductory step 2 : self-reliant enterprise 3 : a process by which laws or rules may be introduced or enacted directly by vote of the people

Integrity n 1 : adherence to a code of values : incorruptibility 2 : soundness 3 : completeness

Intentional Family n : a relationship in which three or more partners consciously chose each other as family, partners may or may not live together, there is the potential for all family members to be sexual with each other if they mutually chose to do so but this is not a requirement for family membership, syn expanded family

Interaction n : mutual or reciprocal action or influence; interact vb

Intersexual n : evolved term for hermaphroditism; intersexuality n; intersexed n

Interseksuelt : en utviklet terminologi for hermafordittisme; interseksualitet; interkjønnet, tvekjønnet

Interest n or vb 1: curiosity, concern 2 : a charge for borrowed money that is generally a percentage of the amount borrowed; also : the return received by capital on its investment 3 : a quality in a thing that arouses interest 4 : welfare, benefit; also : self-interest 5 : readiness to be concerned with or moved by an object or class or objects 6 : right, title, or legal share in something 7 : to persuade to participate or engage 8 : to comply with the wishes or mood of object or class of objects 9 : to engage the attention of

Intimate n, vb or adj 1 : an intimate friend, associate, or confidant 2 : intrinsic; also : innermost 3 : marked by very close association, contact, or familiarity 4 : marked by a warm friendship 5 : suggesting informal warmth or privacy 6 : of a very personal or private nature-mated; -mating 7 : announce, notify 8 : to communicate indirectly : hint; intimation n; intimacy n; intimately adv

Intimate Network n : individuals who desire friendship and perhaps sex with their lover’s and other friend’s, forming a web of varying connections within a social circle

Intimate Partner n : a gender-free, hetrosexual free term that define a person that another person is involved with their is a presumption of a romantic or sexual connection

Intimate Relationship n : a gender-free, hetrosexual free relationship term that assumes romantic or sexual connection

Intimt forhold : et kjønnsuavhengig utrykk for et forhold som er romantisk og/ eller seksuelt

Jealousy n or adj 1 : the opposite of compersion 2 : negative, angry feelings that a group or an individual can prevoke in another group or individual 3 : demanding complete devotion 4 : suspicious of a rival or of one believed to enjoy an advantage 5 : vigilant; jealously; jealous adj

Judgment or Judgement n 1 : the process of forming an opinion by discerning and comparing 2 : the capacity for judging : discernment 3 : a decision or opinion given after judging; esp : a formal decision given by a court 4 cap : the final judging of mankind by the Christian God

Knowledge n 1 : understanding gained by actual experience 2 : range of information 3 : clear perception of truth 4 : something learned and kept in the mind

Language n 1 : the words, their pronunciation, and the methods of combining them used and understood by a community 2 : form or style of verbal expression 3 : a system of signs and symbols and rules for using them that is used to carry information

Learning n : knowledge, erudition

Lesbian n or adj, often cap : a female homosexual; lesbianism n

Lesbisk : en kvinnelig homofil

Limit n or vb 1 : something that restrains or confines; also : the utmost extent 2 : boundary; also, pl : bounds 3 : a prescribed maximum or minimum 4 : to set limits to 5: to reduce in quantity or extent; limitation n; limitless adj; limitlessness n

Line Marriage n : a term from the works of Robert A. Heinlein, science fiction writer, meaning a marriage that from time to time adds younger members, eventually establishing an equilibrium population, spouses dying off at the same rate as new ones are added, this is a different form of familial immortality than the traditional one of successive generations of children

Listen vb 1 : to pay attention in order to hear 2 : heed; listener n

Lytte (verb) : å være oppmerksom i den hensikt å høre: 2 ta i akt; lytter (subst)

Living n or adj 1 : the condition of being alive 2 : livelihood 3 : manner of life 4 : having life 5 : natural 6 : full of life and vigor; also : vivid

Lonely adj lonelier; -est 1 : being without company 2 : unfrequented 3 : lonesome; loneliness n

Loss n 1 : ruin 2 : the harm resulting from losing 3 : something that is lost 4 pl : killed, wounded, or captured soldiers 5 : failure to win 6 : an amount by which the cost exceeds the selling price 7 : decrease in amount or degree

Love n 1 : strong affection 2 : warm attachment 3 : attraction based on sexual desire 4 : a beloved person or persons 5 : unselfish loyal and benevolent concern for others 6 : cherish 7 : to feel a passion, devotion, or tenderness for 8 : caress 9 : to take pleasure in; loveless adj; loved adj; loving adj; lovable adj; lover n

Lovestyle n : the design or structure of a sexualove relationship, like the term lifestyle, it implies a conscious choice syn. Relationship Orientation

Man n or vb, pl men 1 : a human being; esp : an adult male 2 : the human race : mankind 3 : one possessing in high degree the qualities considered distinctive of manhood; manned; manning 1 : to supply with men 2 : fortify, brace

Marital adj : of or relating to marriage : conjugal syn matrimonial, connubial, nuptial

Marriage n 1 : the state of being married 2 : a wedding ceremony and attendant festivities 3 : a close union; marriageable adj

Mastery n 1 : dominion; also : superiority 2 : possession or display of great skill or knowledge

Matrimony : marriage; matrimonial adj; matrimonially adv

Mixed Relationships n 1 : relationships that have heterosexual and homosexual members 2 : relationships that have people from different races and cultures

Blandete forhold: forhold som inkluderer både heteroseksuelle og homoseksuelle medlemer 2 : forhold som har medllemmer fra foskjellige raser og kulturer.

Money n, pl moneys or monies 1 : something (as metal currency) accepted as a medium of exchange 2 : wealth reckoned in monetary terms

Monogamy n 1 : the practice of marrying only once 2 : being married to only one person at a time 3 : a marriage in which tow partners agree not to have sex or erotic love with anyone else 4 : a lovestye for two players; monogamist n; monogamous adj

Monosexual n 1 : having sexual desire for only one gender. Can be either heterosexual or homosexual. Not bisexual n or adj 1 : possessing characters of or having sexual desire for both sexes 2 : of, relating to, or involving both sexes; bisexual n; bisexuality n

Monoseksuell (verb) 1 : ha seksuel lyst for bare et kjønn. Kan være enten heteroseksuell eller homoseksuell. Det motsatte av biseksuell.

Morality n, pl -ties : moral conduct : virtue

Mother n or vb 1 : a female parent 2 : source, origin vb 3 : to give birth to; also : produce 4 : to care for or protect like a mother; motherhood n; motherless adj; motherliness n; motherly adj

Multipartner Relationship n : any nonmonogamous Relationship

Multipartner forhold : et hvert ikke-monogamt forhold

Multiple adj 1 : more than one; also : many 2 : various

Multiple Partner n : more than one partner

Flere partnere : mer enn en partner

Multiple Relationship n : more than one relationship

Needs adv : of necessity : necessarily

Neglect n or vb 1 : disregard 2 : to leave undone or unattended to esp. through carelessness syn omit, ignore, over-look, slight, forget, miss 3 : an act or instance of neglecting something 4 : the condition of being neglected neglectful adj

Negotiate vb -ated; -ating 1 : to confer with another so as to arrive at the settlement of some matter; also : to arrange for or bring about by such conferences 2 : to transfer to another by delivery or endorsement in return for equivalent value 3 : to get through, around, or over successfully; negotiable adj; negotiation n; negotiator n

Newsletter n : a small newspaper containing news or information of interest chiefly to a special group

New Paradigm Relating n : a philosophy of relationship which emphasizes using the relationship to consciously enhance the psychological and spiritual development of the partners. New paradigm relating is characterized by responding authentically in the present moment, honoring individual autonomy, equality, total honesty and self responsibility.

New Relationship Energy n or adj: energy that flows between partners in a «new» relationship, the excitement and discovery that occurs during this time as opposed to old relationship energy that is part of a more settled, stable, comfortable time in the relationship

Nonmonogamy n : a relationship which allows for more that one sexual relationship at a time

Ikkemonogami : et forhold som tillater mer en et seksuelt forhold samtidig

Not-so-hot Bi Babe [NSHBB] n : unfortunately non-mythical annoying rookie who «Just doesn’t get it» and would be more happier swinging.

Notice n or vb 1 : warning, announcement 2 : notification of the termination of an agreement or contract at a specified time 3 : attention, heed 4 : a written or printed announcement 5 : a short critical account or examination (as of a play) : review 6 : to make mention of : remark on : note 7 : to take notice of : observe, mark; noticed; noticing

Nurture n or vb 1 : to care for : feed, nourish 2 : educate, train 3 : foster 4 : training, upbringing; also : the influences that modify the expression of an individual’s heredity 5 : food, nourishment; nurtured; nurturing

Odd-One-Out Syndrome n or adj : an intimate situation where one person feels left out, usually because there is an odd number or members

Old Greaser n : a male who, at least once an hour, tries to have sex with anything female, regardless of appropriateness.

Gammel gris : en mann som, minst en gang i timen, prøver å knulle hva som helst kvinnelig, uansett om det er interresse eller om det passer

Old Paradigm Relating n or adj : a philosophy of relationship which emphasizes well defined rules, extensive agreements, ironclad conditions and the importance of the group over the individual, usually involves a hierarchical power structure

One True Way Polyamorist n : Often times the Bright-eyed Novice [See Bright-eyed Novice] will morph into The One True Way Polyamorist after several months. This person has read everything they can find and will tell you exactly how Polyamory works, and what you must do. They will tell you that you are immoral or dishonorable if you disagree with them.

Open adj or vb 1 : not shut or shut up 2 : not secret or hidden; also : frank 3 : not enclosed or covered ; also : not protected 4 : free to be entered or used 5 : easy to get through or see 6 : spread out : extended 7 : not decided 8 : readily accessible and cooperative; also : generous 9 : having components separated by a space in writing and printing 10 : having openings, interruptions, or spaces 11 : ready to operate 12 : free from restraints or controls; 13 : to change or move from a shut position; also : to make open by clearing away obstacles 14 : to make accessible 15 : to make openings in 16 : to make or become functional 17 : reveal; also : enlighten 18 : begin; 19 : outdoors opener n; openly adv; openness n; opened; opening

Open Marriage n : Includes one primary spouse bond and other secondary or tertiary lover’s depending on availability and circumstance

Åpent ekteskap (subst) : Inkluderer en primær ektefelle og en annen sekundær eller tertiær elsker avhengig av tilgjengelighet og omstendigheter

Open Group Marriage n 1: A group of individuals who describe themselves as married, but may or may not be all primaries and who are open to outside sexual relationships

Open Relationship n : an agreement among the members in which the partners decide that they can have sexual relations outside of the relationship. Partner have agreed that they can have sexual relations independently of each other

Opinion n 1 : a belief stronger than impression and less strong than positive knowledge 2 : judgment 3 : a formal statement by an expert after careful study

Opposite adj, adv or prep 1 : set over against something that is at the other end or side 2 : opposed, hostile; also : contrary 3 : contrarily turned or moving; 4 : on or to an opposite side 5 : across from and usu. facing; oppositely adv; oppositeness n

Norsk polyamorøs ordbok A – F mai 4, 2007

Posted by polyamori in forhold, Kjærlighet, kjønn, Ordbok, polyamorøs teori, polyamori, polyamory, seksualitet.
12 comments

A
Acceptance n 1 : the act of accepting 2 : the state of being accepted or acceptable 3 : an accepted bill of exchange

Addiction n 1 : the quality or state of being addicted 2 : compulsive need for and use of a habit-forming substance (as heroin, nicotine, or alcohol) characterized by well-defined physiological symptoms upon withdrawal; also : persistent compulsive use of a substance known by the user to be harmful

Adult n 1: fully developed and mature; adulthood n 1: one that is adult 2 : a human being after an age (as 18) specified by law

Adultery n, pl -teries : sexual unfaithfulness of a monogamously married person; adulterer n adulteress n; adulterous adj

Utroskap, seksuell aktivitet som begås av en monogam gift person. Løgnaktighet, gå bak ryggen på noen, bryte løfter.

Adventure n 1 : a risky undertaking 2 : a remarkable and exciting experience; adventurous adj

Advice n 1 : recommendation with regard to a course of action : counsel 2 : information, report

råd: forslag om hvordan et problem kan løses, hjelp, utvei, veiledning 2 : rådgivning

Affection n : tender attachment; affectionate adj; affectionately adv

Agreement n 1 : harmony of opinion or action 2 : mutual understanding or arrangement; also : a document containing such an arrangement

Alive adj 1 : having life 2 : being in force or operation 3 : sensitive 4 : alert, brisk 5 : animated; aliveness n

Androgynous adj 1 : both male and female in one 2 : hermaphroditic or intersexual 3 : blend of male and female characteristics or roles 4 : designating or involving something that is not differentiated as to sex; Androgyny n

Androgyn adj 1 : både mann og kvinne i en 2: hermafroditt eller interseksuell 3: en blanding av mannlige og kvinnlige karakteristika eller roller 4: skape eller involvere noe som ikke differensieres i forhold til kjønn; Androgynitet

Anger n 1: a strong feeling of displeasure syn wrath, ire, rage, fury, indignation 2: to make angry

Annoyance n 1 : the act of annoying 2 : the state of being annoyed 3 : nuisance

Answer n or vb 1 : something spoken or written in reply to a question 2 : a solution of a problem 3 : to speak or write in reply to 4 : to be responsible 5 : to be adequate; answerer n

Apology n, pl -gies 1 : a formal justification : defense 2 : an expression of regret for a wrong

Appreciate vb -ated; -ating 1 : to value justly 2 : to be aware of 3 : to be grateful for 4 : to increase in value; appreciation n

Assertion n : a positive statement

Assumption n 1 : a taking upon oneself 2 : pretension 3 : supposition

Attachment n 1 : connection by ties of affection and regard 2 : a device attached to a machine or implement 3 : a connection by which one thing is attached to another

Attention n 1 : the act or state of applying the mind to an object 2 : consideration 3 : an act of courtesy 4 : a position of readiness assumed on command by a soldier; attentive adj; attentively adv; attentiveness n

Attitude n 1 : posture 2 : a mental position or feeling with regard to a fact or state 3 : the position of something in relation to something else

Attraction n 1 : Emphasis is on basic attraction or chemistry as the basis for getting involved in a relationship. You discover if your values and life plans are harmonious or not after emotional and sexual attachment are already established 2: the act or power of attracting; esp : personal charm 3 : an attractive quality, object, or feature 4: a force tending to draw particles together

Avoid vb 1 : to keep away from : shun 2 : to prevent the occurrence of 3 : to refrain from; avoidable adj; avoidably adv; avoidance n

Aware adj : having perception or knowledge : conscious, informed; awareness n

Balance n, vb or adj 1 : to bring or come to a state or position of balance 2 : to bring into harmony or proportion 3 : a state of equilibrium 4 : to arrange so that one set of elements equals another 5 : remainder, rest 6 : a weight, force, or influence counteracting the effect of another 7 : a weighing device : scale balanced; balanced; balancing

Begin vb began; begun; beginning 1 : to do the first part of an action : commence 2 : to come into being : arise; also : found 3 : originate, invent; beginner n

bisexual n or adj 1 : possessing characters of or having sexual desire for both sexes 2 : of, relating to, or involving both sexes; bisexual n; bisexuality n

biseksuell subst eller adj 1: å ha karakteristika eller seksulet begjær for begge kjønn 2 : av å relaterer til, eller å involvere begge kjønn; biseksuell subst; biseksualitet subst

Blame vb blamed; blaming 1 : to find fault with 2 : to hold responsible or responsible for syn censure, denounce, condemn, criticize adj 3 : censure, reproof 4 : responsibility for fault or error syn guilt, fault, culpability, onus; blamable; blameless adj; blamelessly adv blamelessness n

Bondage n : slavery, servitude

Bond n 1 : fetter 2 : a binding or uniting force or tie 3 : an agreement or obligation often made binding by a pledge of money or goods 4 : a person who acts as surety for another 5 : an interest-bearing certificate of public or private indebtedness 6 : the state of goods subject to supervision pending payment of taxes or duties due 7 : to assure payment of duties or taxes on (goods) by giving a bond 8 : to insure against losses caused by the acts 9 : to make or become firmly united as if by bonds

Bore n : a tiresom or annoying person; boredom n : the condition of being bored

Polyamorist Braided Commitment Band n : is a symbol of poly partner’s commitment to the poly relationship and family, the band is braided annually on a day set aside to celebrate the poly union

Bright-eyed Novice [BeN] n : a person who has just discovered Polyamory. Handle at your own risk as they tend to date as if eating at a buffet, they are still unaware of the amount of energy and work they will need to make their relationships work and have not yet refined their communication skills. [example of phrase BeN would say? «I love more than one person and I don’t care who knows it !»]

Butch n : a female that resembles a male

Butch : en kvinne som minner om en mann.

Butch Queen n : a transvestite that display some male qualities

Care n 1 : a disquieted state of uncertainty and responsibility : anxiety 2 : watchful attention : heed 3 : charge, supervision 4 : a person or thing that is an object of anxiety or solicitude; cared; caring 5 : to feel anxiety 6 : to feel interest 7 : to give care 8 : to have a liking, fondness, taste, or inclination 9 : to be concerned about

Celebrate vb -brated; -brating 1 : to perform (as a sacrament) with appropriate rites 2 : to honor (as a holiday) by solemn ceremonies or by refraining from ordinary business 3 : to observe a notable occasion with festivities 4 : extol; celebrant n; celebration; n; celebrator; n celebratory adj

Change vb changed; changing 1 : to make or become different : alter 2 : to replace with another 3 : exchange; changeable adj; changer n 4 : the act, process, or result of changing; changeful adj

Cherish vb 1 : to hold dear : treat with care and affection 2 : to keep deeply in mind; cherishable adj; cherisher n

Childhood n : the state or time of being a child

Barndom: tilstanden eller tiden når man er barn, overf: første utviklingstrinn

Child n, pl children 1 : an unborn or recently born person 2 : a young person between the periods of infancy and youth 3 : a male or female offspring : son, daughter 4 : one strongly influenced by another or by a place or state of affairs; childish adj; childishly adv; childishness n; childless adj; childlessness n; childlike adj

Civility n, pl -ties 1 : politeness, courtesy 2 : a polite act or expression

Close n, adj or vb closed; closing 1 : to bar passage through : shut 2 : to suspend the operations (as of a school) 3 : end, terminate 4 : to bring together the parts or edges of; also : to fill up 5 : grapple 6 : to enter into an agreement; closable or closeable adj 7: conclusion, end closer; closest 8 : having no openings 9 : narrowly restricting or restricted 10 : limited to a privileged class 11 : secluded; also : secretive 12 : rigorous 13 : sultry, stuffy 14 : stingy 15 : having little space between items or units 16 : fitting tightly; also : short 17 : near 18 : intimate 19 : accurate 20 : decided by a narrow margin; close adv; closely adv; closeness n

Closed Marriage : Marriages where their is no outer emotional relating or sexuality

Lukket ekteskap: ekteskap hvor det ikke tillates noe ytre følelsesmessige eller seksuelle forhold

Closed Group Marriage : A group of individuals who describe themselves as married but may or may not be all primaries and who are closed to outside sexual relationships 2: A marriage in which fidelity is not equated with monogamy

Lukket gruppe-ekteskap : en gruppe individer som beskriver seg selv som gift, som kan skje eller ikke er alle primærforhold og som er lukket for seksuelle forhold utenfor forholdet 2: et ekteskap hvor ikke trofasthet betyr det samme som å være monogam.

Closed Mind n : a person that has come to a conclusion or decision and has not allowed or is intolerant of opposing views; Closed Mindedness n

Closed Relationship n : An agreement among the members not to get sexually and/or romantically involved with anyone outside the relationship

Close-Knit adj : closely bound together by social, cultural, economic, or political ties

Collaborate vb 1 : to work jointly with others (as in writing a book) 2 : to cooperate with an enemy force occupying one’s country; collaboration n; collaborator n; collaborated vb; collaborating vb

Commitment n 1 : to pledge or promise to do something 2 : dedication to a long-term course of action 3 : engagement 4 : involvement 5 : to put into charge or trust 6 : entrust 7 : to carry into action 8 : perpetrate 9 : transfer, consign; committal n; commit vb; committed vb; committing vb

Commune n 1 : a community 2 : interchange of thoughts and feelings 3 : converse; communal adj 1 : to be owned or shared by a community 2 : public

Community n, pl -ties 1 : a body of people living in the same place under the same laws; also : a natural population of plants and animals that interact ecologically and live in one place (as a pond) 2 : society at large 3 : joint ownership 4 : similarity, likeness

Compersion n : the feeling of taking joy in the joy that others you love share among themselves, especially taking joy in the knowledge that your beloveds are expressing their love for one another, the term was coined by the Keristan Commune in San Francisco which practiced Polyfidelity, Kerista disbanded in the early 1990’s

Kompersjon (fra engelsk compersion)

Kompersjon er kjærlighet som oppstår når en person opplever glede i hans eller hennes kjærestes lykke med et annet menneske. Det er en form for empati, gleden over at en elsket opplever noe godt i hans eller hennes liv. Det trenger ikke å være seksuelt. Dette skiller det fra den erotiske opphisselsen som eventuelt oppstår ved å se en annen person, eller personer i seksuell aktivitet, som kalles voyeurisme.

Å føle kompersjon for første gang er noen ganger beskrevet som skremmende og desorienterende fordi det løper i motsatt retning av den sjalusien de fleste kulturer forventer at man skal føle i slike situasjoner.

Uttrykket «Compersion» ble opprinnelig skapt av bofellesskapet Kerista som praktiserte flertrofasthet(polyfidelity), og er en av de grunnleggende verdier i polyamori.

Competition n 1 : the act of competing : rivalry 2 : contest, match; also : one’s competitors; competitive adj; competitively adv; competitiveness n

Complacency n, pl -cies : complacence

Complaint n 1 : expression of grief, pain, or dissatisfaction 2 : a bodily ailment or disease 3 : a formal accusation against a person

Cognitive adj : of, relating to, or being conscious mental activity (as thinking, remembering, learning, or using language); cognition n

Condom Commitment n : an agreement to confine exchange of bodily fluids and barrier-free intercourse to a closed group which has previously been screened for sexually transmitted diseases syn. safe sex circle

Condom Compact n : is collection of rules and responsibilities to help members involved in open multiple partner relationships protect themselves against STD, the Condom Compact was written by Oberon and Morning Glory Zell

Conflict n or vb 1 : war 2 : a clash between hostile or opposing elements, ideas, or forces 3 : to show opposition or irreconcilability : clash

Contact n or vb 1 : a touching or meeting of bodies 2 : association, relationship; also : connection, communication 3 : a person serving as a go-between or source of information 4 : contact lens 5 : to come or bring into contact : touch 6 : to get in communication with

Control n or vb 1 : to exercise restraining or directing influence over : regulate 2 : dominate, rule 3 : power to direct or regulate 4 : reserve, restraint 5 : a device for regulating a mechanism controlled vb; controlling vb

Conscious Courtship n : dedication is in seeing that commitment and emotional or bonding are developed and based on values and goal alignment as well as initial and on-going attraction

Conversation n : an informal talking together; conversational adj conversationally adv

Cooperative n or adj 1 : willing to work with others 2 : of or relating to an association formed to enable its members 3 : a cooperative association

Counsel n 1 : advice 2 : a plan of action 3 : deliberation together 4 pl counsel : lawyer vb -seled or -selled; -seling or -selling 5 : advise 6 : consult

Courting n or vb : The process by which people explore how it feels to form or join in a committed relationship. syn. dating

Couple n 1 : two persons closely associated; esp : a man and a woman married or otherwise paired 2 : pair 3 : bond, tie 4 : an indefinite small number : few vb coupled; coupling 5: to link together

Par : to personer som er tett knyttet sammen, enten de er gift eller på andre måter 2: å parre seg.

Courage n : ability to conquer fear or despair : bravery, valor; courageous adj; courageously adv

Cowboy n : A male person who believes that alternative relationships are unstable, and consciously or unconsciously tries to pull one of the partners off into a monogamous relationship with them. Refers to «cutting a filly out of the herd». Cowgirl : A female cowboy

Cowboy: en mannlig person som tror at alternative forhold er ustabile, og bevisst eller ubevisst prøver å trekke en av partneren med inn i et monoamorøst forhold med dem. Cowgirl: En kvinnelig cowboy.

Creation n 1 : the act of creating or producing 2 : something that is created 3 : all created things : world

Criticism n 1 : the act of criticizing; esp : censure 2 : a judgment or review 3 : the art of judging works of literature or art

Cross Dresser n : a person that dresses in that clothing of the opposite sex, cross dressing has nothing to do with a persons sexual orientation; Cross Dressing

Cross dresser: en person som kler seg i det motsatte kjønns klær, crossdressing har ingenting å gjøre med en persons seksuelle orientering; cross dressing (finnes det et norsk ord for dette?)

Cruising n or vb : Attending activities solely to meet new partners and take them away with you without contributing anything to the group

Culture n 1 : tillage, cultivation 2 : the act of developing by education and training 3 : refinement of intellectual and artistic taste 4 : the customary beliefs, social forms, and material traits of a racial, religious, or social group; cultural adj; culturally adv; cultured; adj

Dating n or vb : The process by which people explore how it feels to form or join in a committed relationship. syn. courting

Defensive n or adj 1 : a defensive position 2 : serving or intended to defend or protect 3 : of or relating to the attempt to keep an opponent from scoring (as in a game); defensively adv defensiveness adj

Dependence also Dependance n 1 : the quality or state of being dependent; esp : the quality or state of being influenced by or subject to another 2 : reliance, trust 3 : something on which one relies 4 : drug addiction; also : habituation

Devotion n 1 : religious fervor 2 : an act of prayer or private worship usu. used in pl. 3 : a religious exercise for private use 4 : the fact or state of being dedicated and loyal; also : the act of devoting; devotional adj

Diagnosis n, pl -noses : the art or act of identifying a disease from its signs and symptoms; also : the decision reached by diagnosis; diagnose vb diagnostic adj; diagnostician n

Difference n 1 : unlikeness 2 : distinction or discrimination in preference 3 : disagreement; also : an instance or cause of disagreement 4 : the amount by which one number or quantity differs from another

Dike n : Slang for lesbian

(hva er de norske slengutrykkene for lesbisk, har brukt dem for lite til at jeg vet noe om det, en del har negative konnotasjoner, finnes det positive?)

Discipline n or vb 1 : punishment 2 : a field of study : subject 3 : training that corrects, molds, or perfects 4 : control gained by obedience or training : orderly conduct 5 : a system of rules governing conduct; -plined; -plining 6 : punish 7 : to train or develop by instruction and exercise esp. in self-control 8 : to bring under control; also : to impose order upon

Disclose vb : to expose to view; disclosure n

Disease n : an abnormal bodily condition that impairs functioning and can usu. be recognized by signs and symptoms : sickness; diseased; adj

Diversity n, pl -ties 1 : the condition of being diverse : variety 2 : an instance of being diverse

Divorce n 1 : an act or instance of legally dissolving a marriage 2 : separation, severance; divorce vb; divorcement n

Skillsmisselse: Å oppløse et ekteskap legalt 2 : separasjon

Dominance n 1 : authority, control 2 : the property of a genetic dominant that prevents expression of a genetic recessive

Drag n 1 : clothing typical of one sex worn by a member of the opposite sex

Drag Queen n : a transvestite

Drag dronning : transvestitt (brukes utrykket drag dronning på norsk?)

Dysfunction n : impaired functioning

Dysfunctional Relationship n : impaired relationship that is neither growth oriented, nurishing or supportive of its members

Education n 1 : the action or process of educating or being educated 2 : a field of study dealing with methods of teaching and learning; educational adj

Effective adj 1 : producing a decisive or desired effect 2 : impressive, striking 3 : ready for service or action 4 : being in effect; effectively adv; effectiveness n

Effort n 1 : exertion, endeavor; also : a product of effort 2 : active or applied force; effortless adj; effortlessly adv

Eclectic Relationship n : Relationship that have heterosexual and homosexual members in them , relationship that consisting of diverse elements

Empathy n : the experiencing as one’s own of the feelings of another; also : the capacity for this; empathic adj

Eromance n : romantic sexual love

Eromanse : romantisk seksuell kjærlighet (har aldri hørt om før, finnes det, trengs det på norsk?)

Eros n : refers to sexual intimacy, sexual love, sexual drive or libido


Eros -en (gr ‘kjærlighet(sgud), elskov’) sanselig kjærlighet, til forskjell fra agape

Erotic adj : relating to or dealing with sexual love : amatory adv; eroticism n

Evaluate vb -ated; -ating : appraise, value; evaluation n

Expanded Family n : a relationship in which three or more partners consciously chose each other as family, partners may or may not live together, there is the potential for all family members to be sexual with each other if they mutually chose to do so but this is not a requirement for family membership, syn intentional family

Utvidet familie subst : et forhold hvor tre eller flere partnere bevisst velger hverandre som familie, partnere kan eller ikke leve sammen, det er en mulighet for alle familiemedlemmer å være seksuelle med hverandre hvis de velger det, men det er ikke et krav for medlemskap i den utvidete familien,

Exercise n or vb 1 : employment, use 2 : exertion made for the sake of training or physical fitness 3 : a task or problem done to develop skill 4 pl : a public exhibition or ceremony; cised; -cising 1 : exert 2 : to train by or engage in exercise 3 : worry, distress; exerciser n

Expectation n 1 : the act or state of expecting 2 : prospect of good or bad fortune usu. used in pl. 3 : something expected

Experiment n or vb 1 : a controlled procedure carried out to discover, test, or demonstrate something; also : the process of testing; 2 : to make experiments; experimentation n; experimenter n; experimental adj

Family n, pl -lies 1 : a group of individuals living under one roof and under one head : household 2 : a group of persons of common ancestry : clan 3 : a group of things having common characteristics; esp : a group of related plants or animals ranking in biological classification above a genus and below an order 4 : a social unit usu. consisting of one or two parents and their children

Fantasy n, pl -sies 1 : imagination, fancy 2 : a product of the imagination : illusion 3 : fantasia; fantasy vb

Father n or vb 1 : a male 2 : forefather 3 : one deserving the respect and love given to a father 4 : beget 5 : to be the founder, producer, or author of 6 : to treat or care for as a father; fatherhood n; fatherless adj; fatherly adj

Fear n 1 : an unpleasant often strong emotion caused by expectation or awareness of danger; also : an instance of or a state marked by this emotion 2 : anxious concern : solicitude 3 : profound syn dread, fright, alarm, panic, terror, trepidation 4 : to be afraid of : have fear 5 : to be apprehensive

Feeling n or adj 1 : the sense of touch; also : a sensation perceived by this 2 : a state of mind 3 pl : general emotional condition : sensibilities 4 : opinion, belief 5 : capacity to respond emotionally 6 : sensitive; esp : easily moved emotionally 7 : expressing emotion or sensitivity; feelingly adv

Fidelity n, pl -ties 1 : the quality or state of being faithful 2 : accuracy syn allegiance, loyalty, devotion, fealty

Forgive vb ; forgiven; forgiving 1 : to give up resentment of 2 : pardon, absolve 3 : to grant relief from payment of; forgivable adj; forgiveness n

Friend n 1 : one attached to another by respect or affection 2 : acquaintance 3 : one who is not hostile 4 : one who supports or favors something 5 cap : a member of the Society of Friends : quaker; friendless adj; friendliness n; friendly adj; friendship n

Freak n : a person who enjoys their sexuality

*

Norsk polyamorøs ordbok – introduksjon mai 3, 2007

Posted by polyamori in forhold, Kjærlighet, Ordbok, polyamorøs teori, polyamori, polyamory, relasjoner.
3 comments

Denne ord listen er hentet fra The Polyamory Society Glossary, den er et utgangspunkt for å skape en norsk ordliste. For lettere å kunne forklare hva polyamori handler om er det viktig å ha ordene på plass. Når vi definerer dem selv er det lettere for oss å sørge for å spille også på hjemmebane, ikke bare bruke de «mono-amorøses» språk.

Finn et ord og oversett det til norsk, om ikke oversettelsen blir perfekt, kan andre legge til det som mangler. Er vi flere om oppgaven blir det ikke så mye på hver. Sett inn dine oversettelser som kommentarer og jeg fører dem inn i dokumentet.

Jeg er ikke noen språkspesialist, og mange av disse ordene er det mange av derute som forstår bedre enn jeg. Jeg regner med at jeg allerede har tråkket i salaten. Dette er en begynnelse. Hvis du vet om andre steder som allerede har oversettelser på en del av ordene, så gi meg lenkene og jeg skal sette dem inn. Dette er også en mulighet til å gi begreper til folk som ikke er like sterke i andre språk.

Må også si at det er utrolig gøy å se hvordan ordene forandrer seg når jeg lærer hvor de kommer fra, og hvordan jeg velger dem mer presist når jeg kjenner deres betydning. Hvis dere har linker til andre alternative ordbøker her, så er det fint.

*

Hva er bigami? april 25, 2007

Posted by polyamori in forhold, Ordbok, polyamorøs teori, polyamori, polyamory, relasjoner, Trofasthet.
2 comments

Noen definisjoner som forhåpentligvis gjør det lettere for noen.

Polygami betyr å være gift med flere.
Bigami betyr å være gift med to.
Monogami betyr å være gift med en.
(Dette gjelder uavhengig av eventuell utroskap og sidesprang.)

Polyamorøs betyr å ha forhold med flere hvor alle de involverte vet om hverandre og respekterer hverandre. Biamorøs eksisterer ikke som eget ord, men har man forhold til mer enn en og de impliserte vet om dette er man automatisk polyamorøs.

Monoamorøs betyr å ha forhold med en en partner.
Og tillater ikke amorøse forhold samtidig.

En fordel med ordet polyamori er at det skiller seg fra polygamy med at det legger vekten på kjærligheten og ikke bare på om de ytre formalitetene er i orden.

Noen velger å legge vekten på hvem man er trofast mot, altså polyfidelity, altså fler-trofasthet, men dette ordet er ikke særlig i bruk, verken i utlandet, eller i Norge.

Polygyni, når en mann er gift med flere kvinner.

Polyandri, når en kvinne er gift med flere menn.

*